Skip to main content

Laag omgevingsgeluid verplicht tot aanpa...

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de nieuwe, versoepelde geluidsregels van 1 januari 2011 zijn opgenomen bieden de mogelijkheid om voor “bijzondere lokale omstandigheden” maatwerk toe te passen. Dit wil zeggen dat onder die omstandigheden een lagere norm tot de mogelijkheden behoort. Volgens de Rechtbank Alkmaar moet een stille omgeving met een laag achtergrondniveau […]

Geluidsregels moeten extra ruimte voor w...

Geluidsregels moeten extra ruimte voor windturbines scheppen. De nieuwe geluidsnormen voor windturbines zijn gekozen om “voldoende ruimte voor windenergie (te scheppen) tegen net aanvaardbare volksgezondheidseffecten” en “ruimte te geven aan de energiedoelstellingen”. Martin van den Berg (ministerie I&M) en Jan Jabben (RIVM) maakten daar geen geheim van in hun voordrachten tijdens de themabijeenkomst “Geluids(hinder) van […]

Eerlijke discussie

Eerlijk discussiëren over windenergie Het NKPW verdraait feiten en vertelt fabeltjes over de invloed van windstroom op het rendement van de elektriciteitscentrales, aldus Gerard Schepers, lector aan de NHL Hogeschool Leeuwarden. Gedetailleerde praktijkgegevens uit de VS en Ierland tonen echter aan dat we hier met een ernstig verschijnsel te maken hebben, en er zijn sterke […]

Energiestromen in Nederland

        Energiestromen in Nederland     Verklaring van het schema Dit schema van de energiestromen, samengesteld na samenspraak met deskundigen van het ECN, brengt de omvang en aard van de Nederlandse energiebalans in beeld. Het betreft de situatie in het jaar 2005, het meest recente jaar waarvoor het CBS nu de definitieve […]

Piekgedrag windenergie verhoogt inderdaa...

Recente Amerikaans praktijkgegevens bevestigen wat rekenaars allang wisten: het opvangen van de schommelingen van windenergie verlaagt het rendement van de klassieke gas- en kolencentrales, en verhoogt hun brandstofverbruik en CO2, SO2 en NOX uitstoot. Al geruime tijd is bekend dat het piekgedrag van windenergie de rendementen van de achterliggende klassieke elektriciteitscentrales nadelig beïnvloedt (Soens, 2005; […]

Eenderde minder CO2 is een illusie

  Om de doelen te halen, moet de uitstoot niet met 30 procent omlaag, maar met bijna de helft, omdat 1990 het uitgangspunt is’, zegt Jochem Moerkerken van adviesbureau Roland Berger Strategy Consultants, die een studie uitvoerde naar de Nederlandse energiesector. ‘Zo’n grote vermindering haal je nooit.’ De reden: Nederland staat vol met ‘oude rommel’ […]

Minister Cramer gokt mis met windenergie

Minister Cramer gokt mis met windenergie ”Milieuminister Cramer bouwt luchtkastelen met haar windenergieplannen. Die harde kritiek komt uit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De wens van de PvdA-bewindsvrouw om over twaalf jaar twintig procent van ons energieverbruik uit duurzame energie te halen, is „schier onmogelijk”, aldus voormalig WRR-lid Leigh Hancher.  Aangezien dertig procent van […]

Geen windpark bij Nieuw-Vossemeer

Energiebedrijf  Eneco ziet af van verder ontwikkelen van de locatie in de Hendrikpolder langs het Rijn-Schelde Kanaal bij Nieuw-Vossemeer. Daar wordt al een paar jaar gewerkt aan een parkje met vijf turbines. Volgens Ronald de Kloet van Eneco past de locatie echter niet in het nieuwe ruimtelijk beleid van het Ministerie van VROM. Het Ministerie, […]

Planvorming windmolens hoort op lokaal s...

Op 4 maart verzocht DG Ruimte van het Ministerie van VROM het RPB om te adviseren inzake de Landelijke Uitwerking Windmolens. DG Ruimte vroeg daarbij om 1. een vergelijking tussen de situatie in Nederland en Europa (conclusie: wind op zee heeft het grootste potentieel). 2. een contra-expertise over de gekozen locatiecriteria, die de ontwerpateliers van […]