Vorige maand sprak de Raad van State uit dat “bijzondere lokale omstandigheden” een reden kunnen zijn om een andere norm voor windturbinegeluid voor te schrijven dan de algemene norm (Lden 47 dB en Lnight 41 dB) die vanaf 2011 voor heel Nederland is ingesteld. Het bevoegd gezag is gerechtigd om in stille gebieden tot maatwerk te besluiten en scherpere normen toe te passen die in overeenstemming zijn met het lage omgevingsgeluid.

Hiermee bevestigt de Raad van State de uitspraak uit 2013 van de Rechtbank Noord-Holland (voorheen Rechtbank Alkmaar) over een solitaire turbine in Sint Maartensbrug. De bevestiging is in lijn met een eerder uitspraak van de Raad van State over het windplan Noordoostpolder, waarin de Raad van State benadrukt dat het regelgevend gezag over een ruime mate van vrijheid beschikt bij het bepalen van het niveau van bescherming van het milieu.
De Rechtbank Noord-Holland had ook bepaald dat het bevoegd gezag (gemeente, provincie of rijk) zulk maatwerk niet per se in de nieuwe eenheden Lden en Lnight hoeft op te stellen. De Raad van State laat dit deel van de uitspraak van 2013 intact, wat betekent dat gemeentes nog steeds voor een eenvoudige, rechtstreeks meetbare norm kunnen kiezen, in plaats van de jaargemiddelde waardes van de nieuwe norm die nauwelijks te handhaven zijn.
Helaas houdt het ministerie van Infrastructuur en Milieu gemeentes herhaaldelijk voor dat een laag omgevingsniveau niet tot maatwerk mag leiden. De twee uitspraken van de Raad van State maken hopelijk een eind aan deze incorrecte voorlichting.
Tot teleurstelling van de omwonenden in Sint Maartensbrug neemt de Raad van State niet de opdracht van de Rechtbank Noord-Holland aan de gemeente over om een maatwerkvoorschrift op te stellen dat passend is bij het lage omgevingsniveau. Het staat de gemeente vrij om te beoordelen of sprake is van bijzondere lokale omstandigheden die tot maatwerk zouden moeten leiden, aldus de Raad van State.
Wel is de Raad van State het met de Rechtbank Noord-Holland eens dat de gemeente Schagen verplicht was om de oude, scherpe geluidsvoorschriften die in de milieuvergunning staan nog gedurende de overgangsperiode van drie jaar te handhaven. Ondanks toezeggingen heeft Schagen dat niet gedaan. De instemming van de Raad van State komt nu als mosterd na de maaltijd, want de overgangsperiode liep op 1 januari 2014 af.
Fred Jansen, 16 maart 2014.