Het Centraal Planbureau (CPB) acht snelle uitvoering van 6000 MW wind-op-land in economisch opzicht onverstandig. De kosten zijn ongeveer even groot als de baten, maar met een grote foutenmarge. Bij deze analyse zijn de negatieve effecten op woon- en leefomgeving, natuur en landschap nog niet meegerekend. Bovendien: windenergie levert geen CO2 reductie op, aldus het CPB.

Het CPB heeft op verzoek van de ministers van EZ en I&M en in samenwerking met het Onderzoek Centrum Nederland (ECN)een maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) uitgevoerd van de Rijksstructuurvisie 6000 MW Windenergie op land. Het CPB komt onder anderen tot de volgende conclusies.

1. De maatschappelijke kosten en baten van het project om 3500 MW aan windenergie op land bij te plaatsten zijn ongeveer met elkaar in evenwicht, afgezien van gevolgen van het mogelijk niet halen van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie. De onzekerheden zijn echter groot.

2. Dit neutrale saldo is de som van een negatief saldo aan het begin en een positief saldo na een aantal jaren. Daarom concludeert het CPB dat uitstel van het project met ongeveer 5 jaar maatschappelijk gezien de beste optie is.

3. Niet in euro’s uit te drukken kosten zoals potentieel grote effecten voor de woon- en leefomgeving van omwonenden, natuur en landschap zijn in deze berekening niet opgenomen. Deze effecten vormen een p.m,-post omdat het niet goed mogelijk is om hun kosten te waarderen.

4. De baten voor de werkgelegenheid zijn nihil.

5. Windenergie levert geen CO2-reductie in onze wereld met emissiehandel. Het CPB ziet daar ook geen verandering in komen. (Zie ook: Duitse windstroom verhoogt Nederlandse CO2-emissies)

Wij tekenen hierbij aan dat de analyse uitgaat van een wel erg optimistische inschatting van de stroomopbrengst, toch verreweg de belangrijkste post die voor de baten moet zorgen. De analyse van het CPB gaat er vanuit dat de windstroom voor de volle 100% aan de baten bijdraagt, maar houdt er geen rekening met mee dat windmolens twee jaar moeten draaien om de energie te leveren die nodig is om ze te bouwen, installeren en in bedrijf te hebben. Ook is buiten beschouwing gebleven dat de elektriciteitscentrales extra brandstof gaan verstoken omdat ze de pieken en dalen van de zeer onregelmatige windstroom moeten opvangen.

13 juni 2013

Zie ook artikelen in Trouw, Het Financieele Dagblad en Het Financieele Dagblad van vandaag.

P.S.
Zie hier voor nadere uitleg van de te hoog ingeschatte opbrengst.