Er ontstaat steeds meer verzet tegen windenergie op land. Op 28 maart 2013 is de belangenvereniging Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) opgericht. Gezien het gemak waarmee met de overheid met de belangen van omwonenden omspringt is dat ook niet verwonderlijk.

De geluidsnormen zijn verruimd omdat anders het nimmer onderbouwde doel, 6000 MW op land, niet gehaald zou kunnen worden, de democratische rechten van omwonenden zijn met de invoering van de Crisis- en herstelwet en Rijksinpassingsregeling aanzienlijk beperkt, en het ontbreekt ten enenmale aan een eerlijke en volledige voorlichting over de effecten en het nut van windenergie.

De NLVOW heeft als doel de belangen te behartigen van burgers die in hun omgeving met windenergie geconfronteerd worden. Voor meer informatie en persbericht, zie de website van de NLVOW.

J.H.F. Jansen, 4 april 2013.