Als onderdeel van haar plan om het windvermogen op land tijdens haar termijn met een ‘extra 2000 MW meer dan te verdubbelen’ wil mevr. Cramer de geluidsnormen voor windmolens versoepelen. Voor die extra 2000 MW hoopt mevr. Cramer vooral op snelle realisatie van wat zij ‘de pijplijnprojecten’ noemt. Dit zijn allerlei kleine projecten in het land die eerder, gehouden o.a. tegen de milieu- en ruimtelijke regels, te licht werden bevonden en het daarom niet haalden. Door dan maar de hand te lichten met de bescherming van de omwonenden van windmolens, haalt mevr. Cramer ‘de pijplijnprojecten’ toch weer van stal.

Zij heeft daartoe een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) tot wijziging van het zogenoemde Activiteitenbesluit opgesteld, waarmee een aparte geluidsnorm voor windturbines wordt geïntroduceerd. Deze nieuwe norm – 47 dB(A) in de Lden methodiek- betekent een aanzienlijke verruiming voor met name de avond- en nachtsituatie.

De nieuwe methodiek is aanzienlijk ingewikkelder dan de oude, die rechttoe rechtaan een maat voor dag, avond en nacht geeft. Het gevolg is dat niet meer rechtstreeks gemeten zal kunnen worden of windmolens al of niet de norm overschrijden. Pas achteraf, na een jaar draaien en veel rekenwerk, kan worden vastgesteld of aan de norm is voldaan. De werkelijke geluidbelasting op woningen speelt geen enkele rol meer, het gaat dan om berekeningen op basis van door de fabrikant verstrekte gegevens over de geluidsproductie. Waar mevrouw Cramer in antwoord op eerdere vragen van Paulus Jansen duidelijkheid heeft beloofd, creëert zij juist onduidelijkheid en wanorde met een norm die onmogelijk valt te handhaven. 

Vanwege dit gesjoemel met regels zijn op 22 juli 2009 aan de Minister van VROM schriftelijke vragen gesteld over de geluidsnormering van windmolens. De Tweede Kamerleden Zijlstra (VVD) en Jansen (SP) vragen de Minister “de AMvB en Ministeriële regeling waarin u de aanpassing van de methodiek en de geluidsnorm regelt” aan de Kamer voor te leggen en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten. Voorts stelden beide vragenstellers nog een drietal vragen betreffende de veiligheidsaspecten van windmolens. Over dit onderwerp is de laatste tijd mede naar aanleiding van opvallend veel incidenten, twijfel ontstaan. De SP stelde de Minister al eerder vragen over dit onderwerp, maar ontving een onbevredigend antwoord. Nu vragen de twee kamerleden de Minister ‘bent u bereid om lessen te trekken uit de ongelukken en incidenten en de relevante regelgeving waar nodig aan te passen?”.

Dr. Fred Jansen, voorzitter NKPW