Bij de bouw van een hoge windturbine hoort een beoordeling van de te verwachten geluidhinder. De huidige normen en voorschriften blijken geen betrouwbaar resultaat op te leveren. In de aanloop naar een nieuwe regeling presenteert minister Cramer interimbeleid.

 

Hoe moet u als gemeente bij projecten met hoge windturbines omgaan met het geluidsaspect? Het interimbeleid verschaft duidelijkheid.

 

Interimbeleid geluidsbeoordeling
Het interimbeleid bestaat uit twee elementen:

  • Een gemeente kan in de vergunning opnemen dat de exploitant
    na inbedrijfstelling van de turbine door een meting aantoont dat
    de grenswaarden (uit de vergunning) niet worden overschreden.
    Bij overschrijding van de grenswaarden moet de exploitant maatregelen nemen.

  • Minister Cramer staat toe dat gemeenten anticiperen
    op de nieuwe regeling. Dit door toepassing te geven aan de ontwerp-AMvB voor de beoordeling van geluid door windturbines ná aanbieding aan de Tweede Kamer. (Naar verwachting van de minister nog voor de zomer).

Bezwaren huidige regels
Minister Cramer wil dat de beoordeling van geluidsbelasting op basis van dB(A) vervangen door een beoordeling op basis van de Europese dosismaat Lden.

Gemeenten moeten nu nog de geluidsproductie van windturbines beoordelen aan de hand van het Meet – en rekenvoorschrift industrielawaai. Dat blijkt niet altijd een betrouwbare voorspelling
op te leveren van de geluidsbelasting. Voor minister Cramer is
dit reden om een nieuwe AMvB te laten opstellen.

 

Meer informatie
In onderstaande brief aan de VNG zet minister Cramer haar interimbeleid uiteen.

 

Bron: website Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 25 maart 2009