LJN: BH5483, Raad van State, zaaknummer: 200804885/1, uitspraak op 11-03-2009

 

 

Wél planschade windturbines Overijsselse Tocht, maar voorzienbaar.

 

 

Samenvatting

 

 

 

De raad van de gemeente Lelystad heeft besloten een verzoek van [wederpartijen] om vergoeding van planschade afgewezen.

Wederpartijen exploiteren een rij van 7 windturbines langs de Overijsselse Tocht. B&W van Lelystad verlenen vrijstelling van het bestemmingplan voor de realisatie van nog eens 3 windturbines, aansluitend op deze rij.

Wederpartijen lijden hierdoor schade, vanwege verminderde energieopbrengst.

 

 

Niet in geding is de schade zelf tengevolge van het vrijstellingsplan, maar wel de voorzienbaarheid van de schade. De wet stelt namelijk dat voorzienbare schade niet voor vergoeding in aanmerking komt.

 

 

De zaak komt in hoger beroep bij de RvS.

De RvS overweegt of er voor wederpartijen aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie in voor hun ongunstige zin zou veranderen. Daarbij is van belang  of concrete beleidsvoornemens bestonden die openbaar zijn gemaakt. Niet is vereist dat een dergelijk beleidsvoornemen krachtens enige wettelijke bepaling is vastgesteld. Evenmin is vereist dat sprake moet zijn van een eigen gemeentelijk beleid.

 

 

In de “Beleidsregel plaatsing windmolens” , vastgesteld door gedeputeerde staten van Flevoland is het beleid met betrekking tot het plaatsen windmolens opgenomen.

Ten tijde van de vrijstelling en bouwvergunning voor de 7 windturbines van [tegenpartij] was voor hen op grond van de “Beleidsregel” kenbaar dat nog ruimte was voor maximaal 3 windturbines in de opstelling.

 

 

De schade kan voor rekening van [wederpartijen] worden gelaten, omdat de nadelige planwijziging ten tijde van het verlenen van de vrijstelling en bouwvergunning aan [ wederpartijen] voorzienbaar was.

 

 

Voor de volledige tekst, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan in: BH5483

 

 

Woerden, 16-03-2009

Roeland van Rooij