Op basis van literatuuronderzoek heeft Alterra in kaart gebracht welke gevolgen windturbines op land voor vogels en vleermuizen hebben.

Noot NKPW: Het Alterra-rapport van 2008 is inmiddels niet meer up-to-date. Het rapport vermeldt op pagina 10: ‘Overigens blijkt uit jurisprudentie van de raad van state dat windenergieprojecten in of nabij Natura 2000-gebieden door konden gaan, al dan niet na aanpassing van het project’. Op 25 februari 2009 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake geprojecteerde windturbines in de Emmapolder (nabij de Waddenzee gelegen). Vanwege de aantasting van de Waddenzee heeft de Raad van State de vergunning, die verleend was op grond van de Natuurbeschermingswet, vernietigd.