Het plan van aanpak Windenergie is opgesteld naar aanleiding van twee rondetafelconferenties op 18 oktober en 26 november 2007 en diverse aanvullende overleggen. Tijdens de Rondetafelconferenties is afgesproken te streven naar een gezamenlijk plan van aanpak. Het realiseren van windenergie in Nederland is immers niet alleen een zaak van de overheid, maar ook van het bedrijfsleven en de diverse koepel- en brancheorganisaties.

 

Dit plan van aanpak heeft in eerste instantie betrekking op de periode tot mei 2008. Dit is fase 1, de periode waarin de verkenningen worden uitgevoerd.

 

Het plan is onder leiding van de ministers van Ruimte en Milieu (VROM), Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) tot stand gekomen. Bij de totstandkoming waren betrokken de ministeries Defensie en Verkeer en Waterstaat (VenW), IPO, VNG, SenterNovem, het Milieu- en Natuurplanbureau, het Wereld Natuur Fonds, de Provinciale Milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu. Ook de Rijksadviseur voor het Landschap, organisaties als de ODE, Evelop, we@sea en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) als vertegenwoordiger van de branche, deden mee.

 

In het plan wordt aangegeven wat er de komende periode gaat gebeuren maar ook hoe de inzet en samenwerking van alle betrokkenen wordt vormgegeven.

 

De ministers van VROM, EZ en LNV zijn van mening dat alle elementen uit de brief van NWEA betreffende ‘Oproep tot actie – Landelijke Uitwerking Windenergie Onshore NL’ van 16 oktober 2007 en de brief van het IPO over de Landelijke Uitwerking Windenergie (LUW) van 3 oktober 2007 in dit plan van aanpak zijn verwerkt.

 

Den Haag,

30 januari 2008

 

Noot NKPW: het lijkt erop dat het plan, dat een onsamenhangende indruk geeft, niet een officiële status heeft.