LJN: BA2671, Raad van State, zaaksnummer 200604015/1, datum uitspraak: 11-04-2007

 

Wûnseradiel, Bûtengebied Noard

 

Samenvatting

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘Herziening Bûtengebied Noard’ van de gemeente Wûnseradiel.

Appellant heeft tegen dit besluit beroep ingesteld bij de RvS.

 

Appellant voert onder meer aan dat het plan ten onrechte de plaatsing van windturbines mogelijk maakt.

De RvS gaat bij haar oordeelsvorming uit van de planvoorschriften, waarin de zinsnede ‘ten behoeve van kleine verticale windturbines van ten hoogste 10 meter (maximaal 1 verticale windturbine per bedrijf)’ in dikschrift is aangegeven.

Gelet op de afstand van 50 meter van het onderhavige plandeel tot aan het perceel van appellant, heeft het college van GS zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een windturbine met een hoogte van 10 meter niet tot een ernstige aantasting van het uitzicht zal leiden. Hierbij heeft GS in aanmerking mogen nemen dat de turbines niet tot nauwelijks uitsteken boven de contouren van het landschap.gelet op genoemde afstand van 50 meter heeft GS zich ook in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een windturbine met een hoogte van 10 meter niet zal leiden tot een onaanvaardbare slagschaduwhinder of geluidsoverlast.

Het beroep van appellant is ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: BA2671

 

Roeland van Rooij, d.d. 21-04-2007