LJN: BA1675, Raad van State, zaaksnummer 200600722/1, datum uitspraak: 28-03-2007

 

Noord-Beveland, Landelijke gebied

 

Samenvatting

 

Het college van GS van Zeeland heeft beslist over de goedkeuring van het wijzigingsplan ‘8e herziening bestemmingsplan Landelijk gebied’ in de gemeente Noord-Beveland. Met het wijzigingsplan wordt beoogd de oprichting mogelijk te maken van vijf windturbines met een gezamenlijk totaal vermogen van 14,9 Mw. Tegen dit besluit heeft ‘appellant’ beroep ingesteld bij de RvS.

 

Ingevolge het ‘Besluit milieu-effectrapportage’ geldt voor de vaststelling van een ruimtelijk plan dat een MER-beoordeling nodig is bij een gezamenlijk vermogen van windturbines van 15 Mw. In casu is sprake van maximaal14,9 Mw.

De RvS is van oordeel:

Daargelaten de vraag of de in het wijzigingsplan opgenomen beperking van het vermogen tot maximaal 14,9 Mw met zich meebrengt dat reeds hierom geen mER-beoordeling vrricht hoefde te worden, is de RvS van oordeel dat in het onderhavige geval het besluit van B&W als een zodanige beoordeling kan worden aangemerkt. Daarbij neemt de RvS in aanmerking dat niet gebleken is dat deze MER-beoordeling ontoereikend is of op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen, zodat van de conclusie van deze beoordeling kan worden uitgegaan.

De RvS verklaart het beroep van appellant ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: BA1675

 

Roeland van Rooij, d.d. 21-04-2007