Rechterlijke uitspraken WOZ-waarde i.v.m. windturbines

 

Rechtbank Leeuwarden, sector bestuursrecht

LJN: AY4165, zaaknummer: 05/1864

Datum van uitspraak: 13-07-2006

 

Ook zonder overschrijding van milieunormen is de rechter van oordeel dat er waardevermindering is t.g.v. deels geplaatste/ deels geplande windturbines.

 

Samenvatting

 

De eigenaar van een woning is van mening dat bij de vaststelling van de WOZ-waarde rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van (deels aanwezige/ deels geplande) windturbines nabij zijn woning.

De gemeente Nijefurd, waarin de woning is gelegen, meent dat de windturbines geen zodanige overlast meebrengen dat hiermee bij de waardevaststelling rekening dient te worden gehouden. Volgens een onderzoeksrapport leiden de slagschaduw- en geluidhinder niet tot overschrijding van de normen die gelden conform het ‘Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer’

De rechter is van oordeel dat het feit dat de normen niet worden overschreden, niet wegneemt dat objectief gezien overlast van de windturbines kan worden ondervonden. De rechter voert hiertoe aan dat eventuele gegadigden voor koop van de woning niet alleen het rapport zouden kunnen raadplegen, maar zich ook op de hoogte zouden stellen van de werkelijke betekenis van de slagschuw- en geluidshinder t.g.v. de al geplaatste en nog te plaatsen windturbines. En met die werkelijke overlast zouden gegadigden terdege rekening houden bij de bepaling van de koopprijs. En die koopprijs zal lager zijn dan de vastgestelde WOZ-waarde.

 

De rechter stelt de waarde van de woning in goede justitie vast op een bedrag van 185.000 Euro. [De waarde was vastgesteld – na correctie om andere redenen – op 247.000 Euro, zodat de vermindering 62.000 Euro bedraagt; d.i. 25%].

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspraak.nl

Klik dan bij LJN aan: AY4165

 

Woerden, 20-03-2007

Roeland van Rooij

De heffingsambtenaar is in beroep gegaan bij het gerechtshof Leeuwarden.

Voor de tekst van deze uitspraak van 17-08-2007: www.rechtspraak.nl

Klik dan bij LJN aan: BB2096