LJN: AZ8985, Raad van State, zaaksnummer 200604006/1, datum uitspraak: 21-02-2007

 

Wûnseradiel

 

Samenvatting

 

Het college van B&W van Wûnseradiel verleent vrijstelling en bouwvergunning aan ‘Windpark A7 BV’ voor het oprichten van 4 windturbines langs de A7 ter hoogte van Wons.

Het gaat om een ‘opschalingscluster’ ter vervanging van 12 bestaande solitaire turbines.

‘Stichting De Eendracht’ gaat in bezwaar, en na niet-ontvankelijk verklaring in beroep en later in hoger beroep bij de RvS.

 

In de eerste plaats speelt de ontvankelijkheid een rol.

De RvS is van oordeel dat de Stichting als belangenorganisatie opkomt voor het belang van haar leden, en daarmee opkomt voor een collectief belang. Gelet op de statuten van de Stichting is het belang van omwonenden bij een besluit over de oprichting van windturbines, een belang dat de Stichting in het bijzonder behartigt. Derhalve is de Stichting belanghebbende en dus ontvankelijk.

 

Verder komen de inhoudelijke argumenten van de Stichting aan bod.

De RvS is van oordeel dat de Ruimtelijke Onderbouwing van het bouwplan voldoet aan het streekplan ‘Windstreek 2000’. Daarin wordt ingezet op het saneren van solitaire turbines door de mogelijkheid te geven om op te schalen in clusters langs grootschalige elementen zoals de A7. De RvS is van oordeel dat de RO voldoende is gemotiveerd  en wijst de bedenkingen van de Stichting daartegen af.Een bijzonder punt in het geding is de ashoogte van de ‘opschalingscluster’. Die mag volgens het streekplan maximaal 60 m zijn, maar de ashoogte van de onderhavige cluster windturbines is hoger, namelijk 78 m. De RvS neemt in aanmerking dat het verschil van geringe invloed is op het landschapsbeeld op een afstand tot de meest nabij gelegen woningen. Daarbij is opgemerkt dat de hoogte van 78 m voor een evenwichtig visueel beeld zorgt, doordat de diameter van de rotor en de ashoogte vrijwel gelijk zijn.

 

De Stichting heeft ook aangevoerd dat de windturbines geluidsoverlast zullen bezorgen.

Daar merkt de RvS onder meer over op dat de omwentelingssnelheid van de rotor instelbaar is, zodat in voorkomende gevallen een dreigende overschrijding van de geluidsnormen kan worden ondervangen.

 

De RvS verklaart het hoger beroep van ‘Stichting De Eendracht’ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspraak.nl

Type dan bij het vakje LNJ in: AZ8985

 

 

Roeland van Rooij, d.d. 28-02-2007