LJN: AY9912, Raad van State, uitspraak 200600682/1, datum uitspraak: 11-10-2006

Lelystad, weigering vergunning voor windturbines

 

Samenvatting

B&W van de gemeente Lelystad hebben bij besluit van 26-08-2004 geweigerd vergunning te verlenen aan GEP Nederland BV voor het oprichten van 8 windturbines op een perceel.

GEP Nederland BV maakt bezwaar, gaat in beroep bij de rechtbank Zwolle, en vervolgens komt de zaak voor bij de RvS.

De RvS overweegt dat het geldende bestemmingsplan zich verzet tegen inwilliging van een bouwvergunning. GEP Nederland BV heeft een schriftelijk verzoek gericht aan de gemeenteraad om een vrijstelling van het bestemmingsplan ingevolge art. 19 WRO. Er wordt hierin niet expliciet verzocht om een voorbereidingsbesluit te nemen of om herziening van een bestemmingsplan. Dit verzoek is ter afdoening doorgezonden aan het daartoe bevoegde B&W.

 Echter, GEP Nederland BV heeft niet met zoveel worden gevraagd om het nemen van een voorbereidingsbesluit of om herziening van een bestemmingsplan. Om die reden is B&W niet gehouden om een verzoek om medewerking te verlenen aan te merken als een aan de gemeenteraad door te zenden verzoek.

Het beroep van GEP Nederland BV is ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AY9912

 

Roeland van Rooij, d.d. 07-11-2006