LNJ: AX9027, Raad van State, zaaknummer 200507634/1

 

Aalten

 

Samenvatting

 

B&W van de gemeente Aalten hebben een milieuvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windpark.

 

Appellanten, waaronder ‘Stichting Natuur en Milieu Aalten’ hebben hiertegen beroep ingesteld bij de RvS.

Zij voeren een reeks van bezwaren aan, waaronder:

         de MER is niet toereikend;

         het windpark zou op een andere locatie gevestigd moeten worden;

         de welstandscommissie heeft een negatief advies voor het bouwplan uitgebracht;

         de geluidbelasting is onjuist beoordeeld;

         er is onvoldoende onderzoek geweest naar hinder van zonreflectie;

         vrees voor slagschaduw;

         aantasting van natuur- en landschapswaarden.

 

De RvS gaat uitvoerig in op alle genoemde bezwaren en verklaart alle bezwaren ongegrond.

De mileuvergunning blijft gehandhaafd.

 

Wat betreft de aantasting van milieu- en landschapswaarden is de RvS van oordeel dat dit primair aan de orde komt in het kader van planologische regelingen. Idem voor vestiging op een andere locatie. In het kader van de milieuvergunning blijft ruimte voor een aanvullende milieuhygiënische toets. Maar, gelet op het deskundigenbericht, is de RvS van oordeel dat niet zodanige aantasting van de genoemde waarden voordoet , dat de vergunning daarom geweigerd zou moeten worden.

 

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AX9027

 

Roeland van Rooij, d.d. 28-06-2006