LJN: AX9022 Raad van State, zaaknummer 200506899/1, datum uitspraak: 21-06-2006

 

Houten 

 

Samenvatting

 

B&W van Houten hebben aan Eneco Milieu BV een milieuvergunning verleend voor een windmolenpark aan de Veerwagenweg en Kanaaldijk te Houten.

Daartegen zijn bewoners van de Veerwagenweg in beroep gegaan bij de RvS.

 

In de aanvraag van de milieuvergunning is vermeld dat vergunninghoudster Eneco de vrijheid heeft willen houden om na vergunningverlening te bepalen welk type windturbine geplaatst zal worden. De aanvraag vermeldt wel enkele randvoorwaarden, namelijk dat de ashoogte tussen de 85 en 105 meter zal bedragen, en dat de rotordiameter minimaal 70 en maximaal 90 meter zal zijn. Bij de aanvraag heeft vergunninghoudster een akoestisch rapport gevoegd, waarin de geluidbelasting is berekend van een bestaand type windturbine die binnen deze randvoorwaarden maximaal kan worden gerealiseerd.

Naar het oordeel van de RvS geeft het louter berekenen van de geluidbelasting van de grootst mogelijke windturbine onvoldoende inzicht in de geluidbelasting die de verschillende typen windturbine – die vergunninghoudster binnen de aangevraagde marges kan realiseren – met zich brengen. Niet duidelijk is of andere typen windturbines geen hogere geluidbelasting veroorzaken. Verder blijkt uit de aanvraag niet of en zo ja in hoeverre andere typen windturbines slagschaduw zullen veroorzaken.

Gelet op deze onduidelijkheden heeft verweerder niet in redelijkheid kunnen oordelen dat de aanvraag voldoende informatie bevat om een goede beoordeling van de gevolgen voor het milieu mogelijk te maken.

De RvS verklaart de beroepen van de bewoners gegrond en vernietigt het besluit van B&W.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AF1150

 

Roeland van Rooij, d.d. 23-06-2006