De actiegroep ‘Steenwijkerland Tegen Windmolens’ is niet te spreken over de invulling en uitvoering van de inspraakbijeenkomst over het gemeentelijke Windmolenplan Baarlo eind april in Blokzijl. ‘Het leidde tot een beperkte en éénzijdige gemeentelijke berichtgeving, terwijl er plenair geen ruimte was om argumenten te wisselen’, schrijft de actiegroep in een brief aan burgemeester en wethouders.

 

Daarin krijgt de gemeenteraad wel een compliment voor het unaniem aanvaarden van een motie van Progressief Alternatief Steenwijkerland om politiek en publiek later dit jaar uitvoerig te laten informeren over de voor- en nadelen van windenergie. Hoewel het voorontwerp-bestemmingsplan Windmolenpark  Baarlo volgens de actiegroep uitnodigt tot veel kanttekeningen, beperken de briefschrijvers zich vooralsnog tot een inspraakreactie op hoofdlijnen. ‘Het wekt verbazing dat de gemeente Steenwijkerland geen beleid voor windenergie heeft vastgesteld, maar wel dit plan in procedure brengt. Het onderwerp verdient brede aandacht en moet niet beperkt te worden tot het plan Baarlo, later gevolgd door het separate plan Scholtensloot. Een besluit over Baarlo heeft grote consequenties voor heel Steenwijkerland. Kortom, eerst beleid en dan besluiten nemen’.
 

Voor het gehele buitengebied van de gemeente Steenwijkerland is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding en de actiegroep vindt dat windenergie daarin thuishoort. ‘Steenwijkerland zal onherstelbaar worden beschadigd door het plaatsen van windmolens. B en W gaan zelfs onverdroten voort met deze onzalige plannen, terwijl bijvoorbeeld in de regio Ommen-Hardenberg-Dedemsvaart, dé oorspronkelijke locatie voor windturbines in Overijssel, de plannen bevroren zijn en deels zelfs al afgewezen. Er is meer te winnen door in te zetten op bestaande energiebesparende maatregelen met een relatief snelle terugverdientijd, bijvoorbeeld in de woning- en utiliteitsbouw. Tegen de positieve gevolgen daarvan is geen windturbinepark opgewassen.’
 

De actiegroep wijst verder op het onderzoek naar aanleg van een randmeer tussen Noordwest-Overijssel en de Noordoostpolder, opgenomen in het coalitieprogramma. ‘Het windmolenplan Baarlo maakt zo’n meer of doorgaande vaarverbinding tussen Lemmer en het Zwartewater echter vrijwel onmogelijk. Het college streeft naar natuurontwikkeling, behoud van het karakteristieke Blokzijl en omgeving en meer recreatie, maar bereikt met windmolens in Baarlo daar het omgekeerde.’

 

De Stentor, 15 mei 2006