LJN: AT4229, Raad van State, zaaknummer 200406300/1, uitspraak 20-04-2005

 

Een belangrijke uitspraak i.v.m. procedures

 

Inleiding.

Procedures (bv. rond windturbines) kennen in het algemeen de mogelijkheid om eerst bezwaar in te dienen en vervolgens in de latere beroepsfase bedenkingen in te dienen. Het komt nogal eens voor dat een bezwaarmaker in een later stadium bij beroep met extra ‘punten’ komt. De gebruikelijke reactie van de beroepsinstantie is dan: ‘Dat had u eerder al bij bezwaar kenbaar kunnen maken. Beroep ongegrond’.

Maar geldt dit wel altijd?

Nee, zegt de Raad van State.

 

Samenvatting.

Eerst merkt de RvS op:

Planonderdelen die in de zienswijze niet zijn bestreden en die ongewijzigd worden vastgesteld, kunnen in de bedenkingenfase niet alsnog worden bestreden. Dat is het uitgangspunt in het ‘systeem van getrapte rechtsbescherming’.

Vervolgens merkt de RvS op:

Zienswijzen worden ingediend op het ontwerpplan. Voor zover daarin bij de vaststelling van het plan  wijzigingen worden vastgesteld, kan eenieder bij de bedenkingenfase daartegen schriftelijk bedenkingen inbrengen.

Maar de RvS gaat nog verder:

Nadere argumenten ter onderbouwing van zienswijzen en bedenkingen kunnen echter nog in iedere fase van de procedure naar voren worden gebracht.

Uitzondering:

Dat laat onverlet dat argumenten in de fase van beroep buiten beschouwing moeten worden gelaten indien een goede procesorde dat in een concreet geval vereist.

 

Strategie:

Op grond van deze uitspraak is de volgende strategie uit te stippelen:

  1. Vecht in de zienswijzenfase zoveel mogelijk planonderdelen aan, met argumenten.
  2. Dan kan in de volgende fase – bij de bedenkingen – worden teruggegrepen op deze planonderdelen om de argumentatie nader aan te vullen. De nadere argumentatie kan niet leiden tot ongegrond verklaring.
  3. Als na de zienswijzenfase bij de planvaststelling wijzigingen in het ontwerpplan worden vastgesteld, dan kan eenieder bij de bedenkingenfase daartegen schriftelijk bedenkingen inbrengen.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij het vakje LJN in: AT4229

 

Roeland van Rooij, d.d. 18-03-2006