De gezamenlijke wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen reageren geschokt en verontwaardigd op het besluit van de bètafaculteit om alle vier de bètawetenschapswinkels op te heffen.

 

TEGEN DE SLUITING VAN DE WINKELS? BETUIG STEUN 

Wetenschapswinkels slaan al meer dan 25 jaar een brug tussen maatschappij en universiteit en zijn nog steeds hard nodig om ook niet-draagkrachtige groeperingen te laten profiteren van wetenschappelijk onderzoek. Tussen het NKPW en de natuurkundewinkel, in de persoon van Frits van den Berg, bestaat een langdurende samenwerking. De natuurkundewinkel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de wetenschappelijk onderbouwde argumentatie van het NKPW met betrekking tot geluidhinder. 

 

De wetenschapswinkels biologie, chemie, natuurkunde en geneesmiddelen worden de dupe van de reorganisatie van de Faculteit voor Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG. Vandaag maakt het bestuur van de faculteit het voorstel voor de reorganisatie bekend. Maatschappelijke dienstverlening via wetenschapswinkels rekent de faculteit niet langer tot haar taak. Het onderzoeksloket voor maatschappelijke organisaties moet dus dicht.

 

Burgers de dupe

Het opheffen van de wetenschapswinkels is in strijd met de taak van de universiteit om kennis over te dragen naar de maatschappij. Deze taak dreigt uitgekleed te worden tot het (betalende) bedrijfsleven. De meerwaarde van wetenschapswinkels is juist dat deze zich richten op de niet-draagkrachtige groeperingen. Via de bètawetenschapswinkels doen (onder meer) buurtgroepen, milieuorganisaties en patiëntenorganisaties een beroep op de expertise van de universiteit. Zij vallen nu buiten de boot.

 

Besparing marginaal

Door de tekorten bij de faculteit moeten in totaal 35 arbeidsplaatsen verdwijnen. Echter, de sluiting van de vier wetenschapswinkels levert de faculteit slechts een marginale besparing op van 1,3 voltijdbaan. Het College van Bestuur betaalt namelijk de overige 2 voltijdbanen. Deze bijdrage van het CvB is echter voorwaardelijk: met het schrappen van de facultaire bijdrage vervalt ook de bijdrage van het CvB. En dat betekent sluiting van de winkels.

 

Groningen juist voorbeeld voor Europa

Het wetenschapswinkelwerk is bijna 30 jaar geleden ontstaan, in een tijd dat de democratisering van universiteiten hoog in het vaandel stond. De Nederlandse wetenschapswinkels vinden nu wereldwijd navolging. De EU stelt dat de universiteiten in Europa wetenschapswinkels juist zouden moeten steunen en uitbreiden. Zij zien in de “science shops” een probaat middel om de kloof tussen wetenschap en samenleving te verkleinen. Waarbij de EU juist Groningen als voorbeeld noemt!