LNJ: AE5761, Raad van State, zaaknummer 200101577/1, uitspraak: 27-07-2002

Obdam

 

Samenvatting

De raad van de gemeente Obdam heeft in 2000 het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2000’ vastgesteld. GS van Noord-Holland hebben het bestemmingsplan goedgekeurd.

Tegen dit goedkeuringsbesluit heeft onder anderen de [Appellant 2] beroep ingesteld bij de RvS.

Hij kan zich niet verenigen met de goedkeuring aan de plandelen met de toegevoegde bestemming ‘Zone voor windenergie-installaties (WI)’.

Hij voert aan:

         De WI is niet passend in het landelijk gebied;

         Er is onvoldoende onderzoek verricht. Hij vreest met name voor geluidsoverlast.

 

De RvS oordeelt dat het gemeentebestuur als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure een locatieonderzoek heeft gedaan naar de meest gunstige locatie voor WI, waarbij onder meer de planologische aspecten, de (geluid)hinderaspecten en de gevolgen voor vogels en overige natuurwaarden zijn onderzocht. Voorts acht de RvS het, gelet op de afstand van tenminste 500 m tussen de woning en de zone voor WI, waar ten hoogste 6 windturbines mogen worden opgericht met een maximale hoogte van 80 m, niet aannemelijk geworden dat [Appellant 2] onaanvaardbare (geluid)hinder van deze WI zal ondervinden.

Het beroep van [Appellant 2] is in zoverre ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

 Type dan bij vakje LJN in: AE5761

 

Roeland van Rooij, d.d. 04-08-2005