LJN: AF7055, Raad van State, zaaknummer 200201349/1, uitspraak: 09-04-2003

Near Shore Windpark

 

Samenvatting

Het Parlement heeft in 2001 ingestemd met de Planologische Kernbeslissing ‘Locatiekeuze Demonstatie-project Near Shore Windpark (NSW). Het betreft een locatie in de Noordzee ter hoogte van Egmond aan Zee.

Tegen dit besluit komen [Appellanten, waaronder ‘Stichting Duinbehoud’, gevestigd te Leiden], in beroep bij de RvS.

 

De ‘Stichting Duinbehoud’ stelt onder meer dat de realisering van het windpark zal leiden tot aantasting van natuurwaarden (vogels en bodemfauna) en aantasting van landschappelijke waarden.

Dit wordt door de Minister van Economische zaken onderkend. Er is een MER opgesteld waaruit dit ook blijkt.

Maar de realisering van de NSW is noodzakelijk vanwege het nakomen van de internationale afspraken over CO2-emissiereductie (Kyotoprotocol), en om de kwetsbaarheid van de Nederlandse energievoorziening te verminderen door de energievoorziening minder afhankelijk te maken van fossiele energie. Met het oog op de beperkte ruimte voor plaatsing van windturbines op land is het volgens EZ nodig kennis op te doen omtrent grootschalige windenergieopwekking op zee.

 

De RvS is van oordeel dat EZ zich onder meer op basis van de MER in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de gevolgen van het NSW op landschap, vogels en bodemfauna zijn onderzocht en afgewogen. Voorts heeft EZ in redelijkheid kunnen stellen dat het maatschappelijk belang van het project, in relatie tot de verwachte aard en omvang van de gevolgen, de inbreuk op deze waarden rechtvaardigt.

 

De beroepen van [Appellanten] zijn ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AF7055

 

Roeland van Rooij, d.d. 31-07-2005