LJN: BC0502, Raad van State, zaaknummer: 200703186/1, uitspraak: 19-12-2007

Littenseradiel

 

Samenvatting

Streep door bouw van windturbines in de gemeente Littenseradiel.

 

 

Fase 1: ‘It Fryske Gea’ in beroep.

LJN: AT7448, Raad van State, zaaknummers: 200408066/1, uitspraak: 15-06-2005

 

De Raad van State heeft in 13 eensluidende uitspraken een streep gehaald door even zovele plannen voor solitaire windturbines, waarbij gaande de behandeling van de bouwaanvraag de ashoogte van de turbine werd verlaagd  van 40 naar 35 meter.

B&W van Littenseradiel had oorspronkelijk een bouwaanvraag voor een windturbine van 40 meter afgewezen, omdat het bestemmingsplan die hoogte niet toestond. Vervolgens heeft B&W alsnog bouwvergunning verleend voor een windturbine met een ashoogte van 35 meter, een hoogte die het bestemmingsplan wel toestond.

 

Dit ging de Raad van State te ver:

“Het verschil in hoogte is, ook afgezet tegen de oorspronkelijk beoogde ashoogte van 40 meter, zodanig groot dat de windturbine in betekenende mate afwijkt van de turbine die bij de indiening van de bouwaanvraag was voorzien”.

“De gedaantewijziging is van dien aard dat sprake is van een ander bouwplan”..

 

Voor de volledige tekst van deze uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl 

Bij vakje LJN intypen: AT7448.

 

 

Fase 2: Initiatiefnemers in beroep.

LJN: BC0502, raad van State, zaaknummer 20070383/1, uitspraak: 19-12-2007.

 

Vijf van de Initiatiefnemers gaan op hun beurt in beroep bij de rechtbank en verder in hoger beroep bij de RvS.

Zij voeren onder meer als nieuw argument aan dat weliswaar het bestemmingsplan een masthoogte van 40 meter niet toestaat, maar dat het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid van vrijstelling voor een ashoogte van 40 meter.

De RvS oordeelt hierover dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat, omdat de bouwplannen, waarop de aanvragen voorzagen (ashoogte 40 meter), niet in overeenstemming waren met het bestemmingsplan, geen aanleiding bestond het bestemmingsplan daarop toe te passen.

De hoger beroepen zijn ongegrond.

 

Een succes voor ‘It Fryske Gea’, nu, rekening houdend met andere uitspraken, de bouw van in totaal 19 turbines in de gemeente Littenseradiel is afgeketst.

 

Voor de volledige tekst van deze uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl   

Bij vakje LNJ intypen: BC0502.

 

Roeland van Rooij, d.d. 25-12-2007