LJN: AI1455, Raad van State, zaaknummer 200206392/1, uitspraak: 27-08-2003

Fluessen/Vogelhoek/ Morra

 

Samenvatting

 

Deze zaak gaat over de vraag of het beroep van een Windturbinevereniging ontvankelijk is.

 

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft het gebied, bekend onder de naam Fluessen/Vogelhoek/Morra, aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ) in de zin van de Vogelrichtlijn.

Daartegen gaan [Appellanten], waaronder de ‘Vereniging van Windturbine-eigenaren Friesland’, eerst in bezwaar bij de Staatssecretaris en vervolgens in beroep bij de RvS.

 

De RvS oordeelt dat de ‘Vereniging van Windturbine-eigenaren Friesland’ blijkens haar statutaire doeleinden ten doel heeft het coördineren en behartigen van de gezamenlijke belangen van de eigenaren van windturbines in de provincie Friesland.

De RvS vermeldt eerst wie onder belanghebbende worden verstaan:

Dat is volgens de AWB degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. T.a.v. rechtspersonen (zoals een vereniging) worden als hun belangen tevens beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

Uit vaste jurisprudentie volgt dat het bij de belangen van een rechtspersoon moet gaan om een aan de statutaire doelstelling ontleend algemeen of collectief belang, dat door het besluit direct wordt of dreigt te worden aangetast, waarbij dat belang los kan worden gezien van dat van de individuele leden en waarvan de behartiging de trekken dient te vertonen van behartiging van bovenindividuele belangen.

 

Aan deze eisen ingevolge de wet en jurisprudentie voldoet de ‘Vereniging van Windturbine-eigenaren Friesland’ niet, op grond waarvan de Vereniging niet kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van de AWB.

 

De Vereniging had daarom niet-ontvankelijk moeten zijn verklaard door de Staatssecretaris.

Eigenlijk zou de Staatssecretaris de vereniging niet-ontvankelijk hebben moeten verklaren in bezwaar, maar dat doet de RvS dan nu maar alsnog.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AI1455 

 

Roeland van Rooij, d.d. 28-07-2005