LJN: AF2129, Raad van State, zaaknummer 200202669/1, uitspraak: 18-12-2002

Aalten

 

Samenvatting

De raad van de gemeente Aalten heeft in 1998 vastgesteld het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 1997-1 (windmolen Hoeninkdijk)’. GS van Gelderland hebben het bestemmingsplan goedgekeurd. Vervolgens heeft de RvS het plan vernietigd omdat het oprichten van een solitaire windturbine in het buitengebied van Aalten inbreuk zal maken op de openheid en eigenheid van het landschap ter plaatse.

Daarna hebben GS, met inachtneming van de uitspraak van de RvS, een nieuw besluit genomen, waarin goedkeuring wordt onthouden aan het bestemmingsplan. Tegen dit laatste besluit van GS komt [Appellant] in beroep bij de RvS.

[Appellant] stelt – onder meer – dat GS ten onrechte goedkeuring aan het plan hebben onthouden. Hij voert aan dat de streekplanherziening in strijd is met een goede ruimtelijke ordening omdat in dit beleid geen rechtvaardiging kan worden gevonden voor het onderscheid tussen solitaire windturbines op bedrijventerreinen en op overige gronden. (De solitaire windturbine staat geprojecteerd in een ‘wit’ gebied, maar niet op een bedrijventerrein).

De RvS oordeelt dat het provinciaal ruimtelijk beleid is gericht op de realisatie van windturbineparken in daarvoor geschikte gebieden, waarbij solitaire windturbines alleen zijn toegestaan op bedrijventerreinen die liggen in de ‘groene en de witte’ gebieden. De RvS acht dit beleid niet onredelijk.

Ook de andere stellingen van [Appellant] oordeelt de RvS ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakjeLJN in: AF2129

 

Roeland van Rooij, d.d. 03-08-2005