In de notitie waarin het CPB adviseert om vijf jaar te stoppen met wind-op-land, wordt de stroomproductie van de turbines de helft te hoog ingeschat. Hoe het advies precies zou hebben geluid als het CPB de juiste opbrengst als basis had genomen kunnen we slechts gissen, maar het oordeel was vast en zeker aanzienlijk negatiever uitgevallen.
 

Lees meer: Alarmerend CPB advies rekent met te hoge opbrengst.

Het Centraal Planbureau (CPB) acht snelle uitvoering van 6000 MW wind-op-land in economisch opzicht onverstandig. De kosten zijn ongeveer even groot als de baten, maar met een grote foutenmarge. Bij deze analyse zijn de negatieve effecten op woon- en leefomgeving, natuur en landschap nog niet meegerekend. Bovendien: windenergie levert geen CO2 reductie op, aldus het CPB.

Lees meer: CPB: stel 6000 MW wind op land 5 jaar uit

 
De ministers van EZ en I&M hebben onlangs de Ontwerp-structuurvisie windenergie op land uitgebracht. Zonder zich aan de onopgeloste fundamentele problemen van windenergie te storen, scheppen zij hiermee het kader waarmee 6000 MW aan windmolens op land gerealiseerd moeten worden.

Lees meer: Structuurvisie Wind-op-land omzeilt kernvragen.

 
Een stille omgeving is geen reden om de norm voor windturbinegeluid daarop af te stemmen, vindt LBP|SIGHT, veelgevraagd adviesbureau op het gebied van windturbinegeluid dat o.a. de geluidsonderzoeken voor het windturbinepark Noordoostpolder heeft verricht. De rechter denkt daar echter anders over. LBP|SIGHT gaat nog verder door het overgangsrecht te ontkennen dat volgens de rechter nog drie jaar van toepassing is.

Lees meer: Adviesbureau negeert rechterlijke uitspraak over windturbinegeluid.

De oud-bewindslieden Willem Vermeend en Rick van der Ploeg wijzen zwaar gesubsidieerde windparken op land en in de Noordzee op kosten van de portemonnee van burgers af. Zonne-energie is de toekomst, windenergie onbegrijpelijk en weggegooid geld, zo schrijven zij.

Lees meer: PvdA coryfeeën: “Windenergie weggegooid geld”

Logo8 P1050451 P1050452 P1050455 P1050458 P1050460 P1050461

Ons artikel in Trouw heeft de NWEA tot een reactie in dezelfde krant verleid. Naast een beschuldiging van zwartmakerij bevat de reactie slechts inhoudelijk onjuiste uitspraken. Wij beantwoorden die in een open brief aan de voorzitter van de NWEA.

 
In een interview met Trouw verklaarde minister Kamp begrip te hebben voor de weerstand tegen windmolens op land. Dit schoot de branchevereniging NWEA in het verkeerde keelgat en leidde tot een redactioneel artikel in de krant van de volgende dag onder de titel: Branche: Kamp is te negatief over windmolens op land. Het NKPW vertelt wat de NWEA verzwijgt.
 
De Nationale ombudsman heeft vorige week zijn rapport van 25 oktober 2016 herzien. Hij oordeelde destijds dat de klacht van NKPW en NLVOW over de onvolledige en eenzijdige informatie in de factchecker over windparken en hun gevolgen voor omwonenden gegrond is. Omdat nu blijkt dat de factchecker niet door de SER is geschreven maar door onderzoekers van het Groene Brein, vindt de Ombudsman niet meer dat de SER zich onbehoorlijk heeft gedragen.
Blijft staan dat onze kritiek op de onvolledige en eenzijdige informatie van de factchecker nog steeds niet beantwoord is, noch door de SER, noch door de anonieme wetenschappers van het Groene Brein.
 
De eis van omwonenden om de gemeente Noordoostpolder op te dragen het brongeluid van de turbines van Enercon door middel van metingen te controleren is door de Rechtbank Midden-Nederland afgewezen. De bestuursrechter is van mening dat subjectieve waarnemingen van omwonenden onvoldoende reden zijn om te twijfelen aan de fabrieksgegevens van het brongeluid en acht metingen niet nodig. De uitspraak houdt in dat omwonenden die last hebben van geluidoverlast zelf met metingen zullen moeten komen om kans te maken dat de geluidsregels gehandhaafd worden.

De Nationale ombudsman tikt de SER op de vingers vanwege het publiceren van onvolledige en eenzijdige informatie over windparken en hun gevolgen voor omwonenden. Fred Jansen, voorzitter van het NKPW: “Wat de Ombudsman in feite zegt is dat Ed Nijpels en de Borgingscommissie Energieakkoord onder de vlag van “factfinding” halve en hele onwaarheden verkondigen.” Albert Koers, voorzitter van de NLVOW: “Dit is de tweede keer dat de Ombudsman vaststelt dat de overheid misleidende informatie verschaft over windenergie op land. Extra treurig dat zelfs de SER hieraan mee doet.”